SluŽby

Advokátska kancelária LG Legal, s.r.o. sa zameriava najmä na poskytovanie právnych služieb v oblasti obchodného, občianskeho, športového, rodinného, insolvenčného, pracovného práva, práva nehnuteľností a práva duševného vlastníctva.

Obchodné právo a právo obchodných spoločností:
 • zakladanie obchodných spoločností a organizačných zložiek ako aj príprava korporátnych dokumentov súvisiacich so zmenami v spoločnosti
 • právna analýza vhodnosti podnikania spoločnosti v danej právnej forme
 • príprava a zmeny zakladateľských dokumentov
 • príprava a organizácia valných zhromaždení obchodných spoločností
 • zvyšovanie a znižovanie základného imania, príprava dokumentácie súvisiacej s pôsobnosťou valného zhromaždenia obchodných spoločností
 • reorganizácia obchodných spoločností a zmeny vo vlastníckej štruktúre spoločností
 • poradenstvo v oblasti vnútorných vzťahov medzi akcionármi a spoločníkmi (dohody akcionárov, spoločníkov a pod.)
 • zastupovanie v konaniach pred obchodným registrom, živnostenským registrom a Centrálnym depozitárom cenných papierov SR
 • plnenie informačných povinností vo vzťahu k orgánom verejnej správy
 • ochrana práv minoritných akcionárov a spoločníkov, a tiež ochrana obchodných spoločností pred zneužívaním práv minoritných akcionárov a spoločníkov
 • zrušenie, likvidácia obchodných spoločností a ich výmaz z obchodného registra
 • sledovanie legislatívy v obchodnom práve a s tým súvisiace potreby zmien v dokumentoch klienta


Športové právo:
 • právne poradenstvo v odvetví športového práva, predovšetkým v oblasti basketbalu
 • zmluvné právo v oblasti športu, ochrana športovcov
 • príprava dokumentov pre národné zväzy, kluby, agentov a športovcov
 • právna analýza medzinárodných športových predpisov
 • zastupovanie športovcov v konaniach pred vnútornými orgánmi jednotlivých zväzov
 • vymáhanie pohľadávok športovcov vyplývajúcich z nevyplatenia odmien od klubov  


Občianske právo:
 • príprava a pripomienkovanie zmlúv v oblasti občianskeho práva
 • komplexné právne poradenstvo v oblasti občianskeho záväzkového práva (príprava zmlúv o pôžičke, kúpnych zmlúv, zmlúv o dielo, atď.)
 • riešenie právnych problémov spojených s vyporiadaním podielového spoluvlastníctva
 • ochrana osobnosti
 • zastupovanie klientov v občianskoprávnych sporoch vrátane dedičských konaní


Pracovné právo:
 • príprava pracovných zmlúv a manažérskych zmlúv
 • príprava interných pracovnoprávnych predpisov
 • príprava právnych riešení v rámci ukončenia pracovných pomerov vrátane hromadného prepúšťania
 • zastupovanie klientov v pracovnoprávnych sporoch
 • príprava dohôd o dočasnom pridelení zamestnancov
 • sledovanie legislatívy v pracovnom práve a s tým súvisiace potreby zmien v dokumentoch klienta


Nehnuteľnosti:
 • zmluvné zabezpečenie prevodov nehnuteľností (vrátane podania návrhov na zápis práv k nehnuteľnostiam príslušnému úradu a autorizácie zmlúv advokátom)
 • príprava zmlúv vo veci užívania nehnuteľností (nájmy, vecné bremená a pod.)
 • príprava záložných zmlúv
 • príprava právnych riešení súvisiacich s projektovým financovaním pri transakciách s nehnuteľnosťami
 • zastupovanie klientov v územnom a stavebnom konaní


Konkurz, reštrukturalizácia, insolvenčné právo:
 • zastupovanie veriteľov v rámci konkurzného konania alebo v reštrukturalizácii
 • zastupovanie subjektov v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach vo vzťahu k súdom, správcom a veriteľom
 • zastupovanie veriteľov pri uplatňovaní pohľadávok a práv v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní voči úpadcovi a súdu
 • zastupovanie správcov v súdnych konaniach v ktorých vystupujú v mene úpadcu ako aj právne poradenstvo pre správcov
 • prihlasovanie pohľadávok, zastupovanie na schôdzach veriteľov a vo veriteľských výboroch
 • vypracovanie návrhov na vyhlásenie konkurzu
 • vypracovanie stanovísk v oblasti konkurzného práva a reštrukturalizácií
 • príprava podkladov pre reštrukturalizáciu spoločností
 • vypracovanie návrhov na vyhlásenie konkurzu ako aj návrhov na povolenie oddlženia
 • zastupovanie dlžníkov v rámci konkurzného konania alebo v reštrukturalizácii
 • zastupovanie správcov v súdnych konaniach v ktorých vystupujú v mene úpadcu ako aj právne poradenstvo pre správcov
 • prihlasovanie pohľadávok, zastupovanie na schôdzach veriteľov a vo veriteľských výboroch
 • vypracovanie stanovísk v oblasti konkurzného práva a reštrukturalizácií


Rodinné právo:
 • príprava návrhov na rozvod a úpravu výkonu práv a povinností k maloletým deťom
 • príprava návrhov na vyporiadanie BSM
 • príprava návrhov na úpravu výkonu práv a povinností k maloletým deťom
 • príprava návrhov na určenie výživného
 • zastupovanie v konaní o rozvod, o vyporiadanie BSM, o úpravu výkonu práv a povinností k maloletým deťom a v konaní o určenie výživného


Právo duševného vlastníctva:
 • prihlasovanie ochranných známok a podávanie námietok pri prihlasovaní ochranných známok
 • príprava právnych riešení a zmluvnej dokumentácie v oblasti autorského práva, vrátane softvérového práva a práv spojených s doménovými menami
 • poradenstvo v oblasti práv priemyselného vlastníctva a ďalších práv spojených s podnikaním
 • ochrana práv klientov v súvislosti s know-how pri podnikaní a ochrana obchodných mien klientov
 • zastupovanie klientov v sporoch týkajúcich sa porušenia práv k duševnému vlastníctvu
FaLang translation system by Faboba
SP
ÄŤ